بیمه محصولات

آشنایی با بیمه تجهیزات الکترونیک

در هـر شرایطی و با آسـودگی خاطر از موبایل خود استفاده کنید.
شرکـت بیمه پارسیان با پشتیبانی فنـی شرکت اتصالات دستگاه شما را در برابر حـوادث ذیل تحـت پوشش قـرار داده و خـسارت وارده را جبران می نماید.

شرایط بیمه

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.